Algemene Leveringsvoorwaarden

Visiom Opleiding Gewichtsconsulent ? Algemene Leveringsvoorwaarden

Versienummer 17.08.23.01, ingangsdatum 23 augustus 2017

Algemene bepalingen

Artikel 1: Begrippen

 • Visiom Opleiding Gewichtsconsulent: Visiom Opleiding Gewichtsconsulent, VOF.
 • Klant: de afnemer van een product of dienst.
 • Deelnemer: een natuurlijk persoon die zich voor een contractactiviteit heeft ingeschreven of is ingeschreven.
 • Contractactiviteit: een door Visiom Opleiding Gewichtsconsulent georganiseerde training, opleiding, cursus, seminar, congres, studiedag of soortgelijke gebeurtenis. In het kader van deze leveringsvoorwaarden wordt onderscheid gemaakt tussen open en gesloten contractactiviteiten.
 • Open contractactiviteiten: een open contractactiviteit is een activiteit waaraan iedereen kan deelnemen.
 • Gesloten contractactiviteiten: een gesloten contractactiviteit is een activiteit die wordt georganiseerd voor deelnemers behorende bij een klant of een aantal klanten.
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Visiom Opleiding Gewichtsconsulent en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van ??n of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 • Dag: kalenderdag.

Artikel 2: Identiteit van Visiom Opleiding Gewichtsconsulent

 • Visiom Opleiding Gewichtsconsulent: Visiom Opleiding Gewichtsconsulent, VOF.
 • Vestigingsadres: Kepplerstraat 15, 3817 TA Amersfoort
 • Telefoonnummer Nederland: 033-7850591
 • E-mail: info@visiom.nl
 • KvK-nummer:?62798367
 • BTW-nummer: NL854961227.B01

Artikel 3: Toepasselijkheid algemene leveringsvoorwaarden

3.1??? Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene leveringsvoorwaarden op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Visiom Opleiding Gewichtsconsulent van toepassing.

3.2??? Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.

3.3??? Afwijkingen van de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3.4??? De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant of deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.5??? Indien ??n of meer bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt verklaard, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Visiom Opleiding Gewichtsconsulent en klant of deelnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

3.6??? Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene leveringsvoorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4: Aanbieding, Offerte en Overeenkomst

4.1??? Alle aanbiedingen en offertes van Visiom Opleiding Gewichtsconsulent zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven en voor zover er door Visiom Opleiding Gewichtsconsulent niet reeds kosten ter voorbereiding van een contractactiviteit zijn gemaakt.

4.2??? Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Visiom Opleiding Gewichtsconsulent gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Visiom Opleiding Gewichtsconsulent niet.

4.3??? Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.4??? Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4.5??? De in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn in euro?s en exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.

4.6??? Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod, is Visiom Opleiding Gewichtsconsulent daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Visiom Opleiding Gewichtsconsulent anders aangeeft.

4.7 ??? Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch ook voor toekomstige orders.

4.8??? De overeenkomst van een besloten contractactiviteit komt tot stand na ontvangst van een door de klant ondertekende offerte.

4.9??? De overeenkomst van open contractactiviteit tussen de deelnemer en Visiom Opleiding Gewichtsconsulent komt tot stand na een schriftelijke bevestiging van de inschrijving door Visiom Opleiding Gewichtsconsulent aan de deelnemer.

4.10? Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Visiom Opleiding Gewichtsconsulent onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Visiom Opleiding Gewichtsconsulent is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

4.11? Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Visiom Opleiding Gewichtsconsulent passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Visiom Opleiding Gewichtsconsulent daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.12? Visiom Opleiding Gewichtsconsulent kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Visiom Opleiding Gewichtsconsulent op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5: Betaling

5.1??? Betaling dient te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd en binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

5.2??? Indien de klant of deelnemer in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur, dan is hij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De klant of deelnemer is alsdan wettelijke rente aan Visiom Opleiding Gewichtsconsulent verschuldigd.

5.3??? Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

5.4??? Alle met de incasso gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van de klant of deelnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van ? 40,00 tenzij de wet anders bepaalt. Visiom Opleiding Gewichtsconsulent kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

5.5??? Indien de factuur wordt gestuurd aan een derde die voor de deelnemer of klant de verschuldigde deelnemersprijs zal voldoen (natuurlijke- en rechtspersonen), dan blijft de deelnemer of klant hoofdelijk aansprakelijk voor het verschuldigde cursusgeld.

Artikel 6: Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

6.1??? Partijen zijn bevoegd de overeenkomst tot het verlenen van diensten door een schriftelijke tot de andere partij gerichte verklaring te ontbinden in geval:

 1. de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
 2. de onderneming van de andere partij geliquideerd of gestaakt wordt;
 3. de andere partij surseance van betaling vraagt of verleend wordt;
 4. beslag is gelegd op bedrijfseigendommen of zaken van opdrachtgever, bestemd voor de uitvoering van de opdracht;
 5. de ene partij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de andere partij;

6.2 ??? Indien de klant of deelnemer op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, kan deze de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door Visiom Opleiding Gewichtsconsulent nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Visiom Opleiding Gewichtsconsulent voor de ontbinding heeft gefactureerd, in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 • Indien Visiom Opleiding Gewichtsconsulent aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling daaromtrent is bepaald.
 • Deelnemers verplichten zich om Visiom Opleiding Gewichtsconsulent op de hoogte te stellen van alle medische informatie die relevant is bij hun deelname aan de gekozen activiteiten. Wie onder behandeling is van artsen of specialisten, dient als dat nodig lijkt met hen te overleggen over deelname aan de activiteit bij Visiom Opleiding Gewichtsconsulent.
 • Visiom Opleiding Gewichtsconsulent is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant c.q. deelnemer verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.
 • Indien Visiom Opleiding Gewichtsconsulent aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de totale vergoeding van een verstrekte opdracht.
 • De aansprakelijkheid van Visiom Opleiding Gewichtsconsulent is in ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 • Visiom Opleiding Gewichtsconsulent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren van haar aanbeveling in het schriftelijk materiaal neergelegd, en/of mondelinge aanwijzingen bij de uitvoering van de activiteiten gegeven door deelnemers of klanten.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Visiom Opleiding Gewichtsconsulent of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 8: Overmacht

 • Visiom Opleiding Gewichtsconsulent is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens deelnemer of klant indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht.
 • Visiom Opleiding Gewichtsconsulent kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Indien Visiom Opleiding Gewichtsconsulent haar verplichtingen uit de overeenkomst ten tijde van het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en het aan het nagekomene respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd hiervoor separaat te factureren.

Artikel 9: Persoonsregistratie

 • Op de registratie van de deelnemersgegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Gegevens uit deze registratie worden aan de klant verstrekt voor zover het de studieresultaten en/of presentiedeelname betreft en de deelnemer daarvoor zijn/haar goedkeuring heeft verleend.

Artikel 10: Auteursrecht

 • Visiom Opleiding Gewichtsconsulent oefent de haar toekomende auteursrechten op de (mede) door haar vervaardigde producten uitdrukkelijk uit.
 • Het lesmateriaal waarover de deelnemer of klant de volledige deelnemersprijs heeft betaald, mag hij/zij behouden. Gebruik van dit lesmateriaal anders dan voor eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen, kopi?ren of anderzijds verveelvoudigen en/of openbaar maken van dit materiaal en/of het afstaan van dit materiaal aan derden.

Artikel 11: Geheimhouding en privacy

11.1? De leefstijlcoaches en andere professionals werkzaam voor Visiom Opleiding Gewichtsconsulent verplichten zich tegenover onbevoegden strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat hun, of door hen ingeschakelde derden, gevraagd of ongevraagd, actief of passief, bekend wordt in het kader van hun werkzaamheden en waarvan ze weten of kunnen vermoeden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is. Zij gebruiken de informatie ook niet voor hun eigen voordeel. Ik zorgen er bovendien voor dat personen die niet op de hoogte behoren te zijn van de vertrouwelijke informatie, niet in de gelegenheid gesteld worden om van deze vertrouwelijke informatie kennis te nemen.

Artikel 12: Toepasselijk recht en forumkeuze

12.1? Op deze algemene voorwaarden, alsmede de daarop gebaseerde overeenkomst(en), is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2? Onverminderd het recht van gebruiker een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van gebruiker.

Artikel 13: Klachten

13.1? Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door deelnemer of klant binnen 8 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en gespecificeerd aan Visiom Opleiding Gewichtsconsulent te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Visiom Opleiding Gewichtsconsulent vervalt. De klacht kan gericht worden aan de directeur van Visiom Opleiding Gewichtsconsulent.

13.2 Bij Visiom Opleiding Gewichtsconsulent ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Visiom Opleiding Gewichtsconsulent binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

13.3? De deelnemer of klant dient Visiom Opleiding Gewichtsconsulent in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

13.4? Visiom Opleiding Gewichtsconsulent behandelt klachten altijd vertrouwelijk.

13.5? Indien de deelnemer of klant tijdig reclameert, schort dit haar betalingsverplichting niet op.

13.6? Visiom Opleiding Gewichtsconsulent?heeft afspraken gemaakt met een externe onafhankelijke partij die we kunnen raadplegen als mediator. Als na rechtstreeks overleg tussen Visiom Opleiding Gewichtsconsulent en de klant geen oplossing of overeenstemming ontstaat voor een klacht, kan deze partij als onafhankelijk partij optreden voor bemiddeling en/of beoordeling van de klacht.

13.7? Indien een klacht gegrond is, zal Visiom Opleiding Gewichtsconsulent de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de deelnemer of klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de deelnemer of klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

13.8? Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Visiom Opleiding Gewichtsconsulent een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.

13.9? Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Visiom Opleiding Gewichtsconsulent gemaakte kosten integraal voor rekening van de deelnemer of klant.

13.10 Klachten worden geregistreerd en gedurende twee jaar bewaard. Binnen twee jaar worden de persoonsgegevens verwijderd volgens de wettelijke bepalingen. Deze termijn wordt gerekend vanaf het moment van afhandeling van de klacht.

Artikel 14: Aanvullende of afwijkende bepalingen

14.1? Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 15: Slotbepalingen

15.1? Dit document kan aangehaald worden als de algemene leveringsvoorwaarden Visiom Opleiding Gewichtsconsulent.

 

Aanvullende bepalingen bij de levering van open contractactiviteiten

Artikel 16: Toepasselijkheid

16.1? Deze aanvullende bepalingen gelden naast de hiervoor vermelde algemene bepalingen.

Artikel 17: Inschrijving en overeenkomst

17.1? Visiom Opleiding Gewichtsconsulent kan haar open contractactiviteiten onder meer aankondigen in dagbladen, tijdschriften, flyers, via de website en via advertenties of persberichten in andere media. De prijzen, plaatsen en data daarin genoemd zijn onder voorbehoud en kunnen, wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden gewijzigd.

17.2 ? De activiteiten van Visiom Opleiding Gewichtsconsulent zijn, tenzij anders vermeld, toegankelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.

17.3? Een open contractactiviteit vindt slechts doorgang als er zich naar de mening van Visiom Opleiding Gewichtsconsulent voldoende deelnemers voor ingeschreven hebben. Visiom Opleiding Gewichtsconsulent behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een open contractactiviteit te annuleren, dan wel opleidingsgroepen samen te voegen.

17.3? De inschrijving voor een open contractactiviteit kan geschieden door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier of een online aanmelding zoals beschreven bij betreffende activiteit op een website van Visiom Opleiding Gewichtsconsulent.

17.4? Plaatsing voor deelname aan open contractactiviteiten geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanmelding. Visiom Opleiding Gewichtsconsulent behoudt zich het recht voor om deelnemers bij overinschrijving op een wachtlijst te plaatsen.

17.5? Visiom Opleiding Gewichtsconsulent beslist uiterlijk twee dagen voor de geplande startdatum over het al dan niet doorgaan van een open contractactiviteit.

17.6? Indien een open contractactiviteit geen doorgang vindt, worden de reeds betaalde deelnemersgelden binnen 30 dagen gerestitueerd.

17.7? Visiom Opleiding Gewichtsconsulent behoudt zich het recht voor om voor de start van een open contractactiviteit (een voorschot op) de deelnemersprijs in rekening te brengen.

Artikel 18: Prijzen

18.1 ? Tenzij in de schriftelijke informatie door Visiom Opleiding Gewichtsconsulent over een open activiteit uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn in de deelnemersprijs geen verblijfskosten begrepen zoals lunchkosten, dinerkosten, hotelkosten en dergelijke.

Artikel 19: Annulering, afwezigheid en wijzigingen

19.1? De deelnemer heeft na aanmelding voor een open contractactiviteit 14 dagen bedenktijd en kan binnen die termijn kosteloos annuleren. Deze termijn gaat in op het moment van ontvangst van de digitale aanmelding.

19.2? De deelnemer kan tot dertig dagen voor de start van een open contractactiviteit zijn inschrijving zonder kosten schriftelijk annuleren. Een annulering geldt pas indien deze schriftelijk door Visiom Opleiding Gewichtsconsulent aan de deelnemer is bevestigd.

19.3? Bij schriftelijke annulering minder dan dertig dagen voor de start van een open contractactiviteit of nadat de contractactiviteit is gestart, is deelnemer de volledige deelnemersprijs verschuldigd.

19.4? Indien Visiom Opleiding Gewichtsconsulent de geplande data van een open contractactiviteit verandert, opschort dan wel vervroegt, dan hebben deelnemers het recht hun inschrijving kosteloos te annuleren. Dit dient echter wel binnen 14 dagen te geschieden, nadat de deelnemer schriftelijk van de verandering op de hoogte is gebracht.

19.5? De oorspronkelijke deelnemer heeft het recht een vervangende deelnemer aan te wijzen, waarbij de oorspronkelijk en vervangende deelnemer hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verschuldigde deelnemersprijs.

19.6? Indien een deelnemer door overmacht (hetgeen ter beoordeling van Visiom Opleiding Gewichtsconsulent is) een belangrijk deel van een bepaalde open contractactiviteit heeft moeten verzuimen, zal Visiom Opleiding Gewichtsconsulent, voor zover mogelijk, deze deelnemer in de gelegenheid stellen bij de eerstvolgende, soortgelijke open activiteit het verzuimde deel in te halen. Hiervoor wordt dan geen additioneel deelnemersgeld gevraagd. Visiom Opleiding Gewichtsconsulent is echter nimmer verplicht de deelnemersprijs geheel of gedeeltelijk te restitueren ook niet als een soortgelijke activiteit niet meer door Visiom Opleiding Gewichtsconsulent wordt georganiseerd.

Aanvullende bepalingen gesloten contractactiviteiten

Artikel 20: Toepasselijkheid

20.1? Deze aanvullende bepalingen gelden naast de hiervoor vermelde algemene bepalingen.

Artikel 21: Prijzen

21.1 ? Tenzij in de schriftelijke informatie door Visiom Opleiding Gewichtsconsulent over een open activiteit uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn in de contractprijs geen verblijfskosten begrepen zoals zaalhuur, lunchkosten, dinerkosten, hotelkosten en dergelijke.

21.2? Indien een maximum aantal deelnemers is afgesproken, kan de Visiom Opleiding Gewichtsconsulent deelnemers boven dat aantal weigeren, of hiervoor een aanvullend bedrag in rekening brengen.

21.3? Visiom Opleiding Gewichtsconsulent behoudt zich het recht voor direct na de start van de (eerste) contractactiviteit, de volledige contractprijs in rekening te brengen, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.

Artikel 22: Annulering

22.1? De klant kan tot dertig dagen voor de (eerste) start van een gesloten contractactiviteit zijn activiteiten zonder kosten schriftelijk annuleren. Een annulering geldt pas indien deze schriftelijk door Visiom Opleiding Gewichtsconsulent aan de deelnemer is bevestigd.

22.2? Bij schriftelijke annulering minder dan dertig dagen voor de start van een open contractactiviteit of nadat de contractactiviteit is gestart, geldt het volgende. Bij annulering korter dan 31 dagen, maar langer dan 14 dagen voor de eerste contractactiviteit, wordt 50% van de contractkosten in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 14 dagen voor de eerste contractactiviteit, worden de volledige contractkosten in rekening gebracht.

22.3? De klant heeft het recht vervangende deelnemers aan te wijzen als de oorspronkelijke deelnemers verhinderd zijn.

22.4???????? Indien een klant door overmacht (hetgeen ter beoordeling van Visiom Opleiding Gewichtsconsulent is) een belangrijk deel van een bepaalde gesloten contractactiviteit niet heeft kunnen benutten, zal Visiom Opleiding Gewichtsconsulent, voor zover mogelijk, deze klant in de gelegenheid stellen het gemiste deel alsnog te benutten. Hiervoor wordt dan geen additioneel deelnemersgeld gevraagd. Visiom Opleiding Gewichtsconsulent is echter nimmer verplicht de contractkosten geheel of gedeeltelijk te restitueren, ook niet als een soortgelijke activiteit niet meer door Visiom Opleiding Gewichtsconsulent wordt georganiseerd.