Klachtenregeling Visiom Opleiding Gewichtsconsulent

De Visiom Opleiding Gewichtsconsulent probeert klachten te voorkomen, onder andere door een zeer direct contact tussen docenten en studenten. Mochten er ondanks dat toch klachten ontstaan, dan probeert de Visiom Opleiding Gewichtsconsulent deze klachten op te lossen. Elke klacht wordt serieus genomen en onderzocht. Het doel van klachtonderzoek is het herstel van vertrouwen tussen de Visiom Opleiding Gewichtsconsulent en haar deelnemer(s) en het benoemen van leermomenten voor de organisatie.

Het indienen van een klacht

 • Je dient je klacht zo spoedig mogelijk per brief of per e-mail in.
 • De klacht dient de volgende gegevens te bevatten: je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, de opleiding die je volgt of gevolgd hebt, datum en tijdstip van de gebeurtenis, over wie en/of wat je ontevreden bent en het doel van je klacht.

Je brief richt je aan: Visiom Opleiding Gewichtsconsulent, Barchman Wuytierslaan 10, 3818 LH Amersfoort
Je e-mail richt je aan: info@visiom.nl

Hoe wordt mijn klacht opgelost?

 • Je ontvangt binnen vier werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging met betrekking tot je klacht.
 • Je klacht wordt vertrouwelijk behandeld.
 • In eerste instantie zal getracht worden je klacht door bemiddeling op te lossen.
 • Als de klacht niet door bemiddeling kan worden opgelost, dan zal een onderzoek naar de klacht plaatsvinden met gebruikmaking van hoor- en wederhoor. Hierna wordt een beslissing genomen over de klacht.
 • Als de klager het niet eens is met de genomen beslissing van de Visiom Opleiding Gewichtsconsulent, zal de klacht worden beoordeeld door een externe onafhankelijke partij, die op zijn/haar beurt het management van de Visiom Opleiding Gewichtsconsulent adviseert over de afhandeling van de klacht. Visiom?Opleiding Gewichtsconsulent heeft hiervoor een samenwerking met mevrouw MJ.M. Goderie.
 • Klachten worden binnen 1 maand afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer hiervan binnen 1 week in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Het advies kan zijn:

 • Gegrond: je klacht is terecht
 • Ongegrond: je klacht is onterecht
 • Geen oordeel: het is niet mogelijk om een beslissing te nemen
 • Niet ontvankelijk: je klacht voldoet niet aan de eisen omdat deze bijvoorbeeld te laat is ingediend of dat het gaat over een onderwerp waarvoor andere procedures bestaan.

Per klachtpunt wordt het advies toegelicht:

 • Het advies van de externe onafhankelijke partij is bindend voor de Visiom Opleiding Gewichtsconsulent.
 • Over dit advies word je in principe binnen vier weken na indiening van de klacht schriftelijk ge?nformeerd.
 • Documenten worden 2 jaar bewaard.

Niet in behandeling nemen van een klacht

 • De Visiom Opleiding Gewichtsconsulent hoeft je klacht niet te behandelen als deze gaat over een gebeurtenis die langer dan zes maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
 • De Visiom Opleiding Gewichtsconsulent hoeft je klacht niet in behandeling te nemen als deze gaat over een gebeurtenis die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een rechterlijke instantie is voorgelegd.
 • Als je klacht niet in behandeling wordt genomen, ontvang je hierover uiterlijk binnen vier weken schriftelijk bericht.

Nederlands recht

Het Nederlands recht is op deze regeling van toepassing.

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2015.